เลขที่ 33 ซ.ประดิพัทธ์ 17
ถ.ประดิพัทธ์
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400

33 Soi Pradiphat 17,
Pradiphat Road,
Samsennai, Phayathai
District, Bangkok
10400 Thailand

Tel. 02-279-5622
Fax. 02-279-5541
www.miraclemaker.co.th